Bolagsstyrning

Bolagsordning för Intervacc AB (publ) 556238-1748. Antagen vid årsstämma 2017-02-03

Bolagsordning kan laddas ned här eller via länken under rubriken Dokument.

Valberedning

Valberedningen inför bolagsstämman 2018 består av följande ledamöter:

  • Rune Bergman
  • Alexander Kotsinas
  • Stefan Ståhl

Rune Bergman har utsetts till valberedningens ordförande, se styrelse sidan för mer information om ledamöterna.

Vid extra bolagsstämma den 3 februari 2017 fattades beslut om följande principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska inför årsstämman 2018 bestå av, jämte styrelsens ordförande, representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Intervacc, enligt Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 30 september 2017. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Uppgift om valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 30 september 2017 kan valberedningen, om den finner så erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska ha till uppgift att lämna förslag till ordförande på bolagsstämmor, styrelsekandidater, inklusive vem som ska vara styrelseordförande, styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning eller principer för utseende av valberedning för den nästföljande årsstämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Mandattiden för valberedningen avslutas när den efterföljande valberedningen har offentliggjorts.