Kommuniké från extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Intervacc AB (publ) beslutade den 3 februari 2017 att genomföra en sammanläggning av bolagets aktier, innebärande att fyra (4) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigandes att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, och styrelsen har den 9 februari 2017 beslutat att avstämningsdagen ska vara den 16 februari 2017. Den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att uppdateras i enlighet med ovan den 17 februari 2017.

Efter sammanläggningens genomförande kommer antalet aktier i bolaget uppgå till 11 142 220, och kvotvärdet kommer att uppgå till 2,00000013 kronor per aktie.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av N.R Bergman Holding AB (”Garanten”) vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-3) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 4.

Stämman biföll enhälligt styrelsens samtliga förslag till beslut.

För mer information, kontakta:
Jan-Ingmar Flock, VD, Intervacc AB
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.se
Tel 08-120 10 602