Delårsrapport januari – juni 2023

Koncernen i sammandrag

  2023-04-01   2022-04-01   2023-01-01   2022-01-01   Helår
  -2023-06-30   -2022-06-30   -2023-06-30   -2022-06-30   2022
Nettoomsättning 1 882   2 612   3 365   3 784   9 684
Rörelseresultat -18 380   -15 739   -35 821   -26 436   -64 413
Resultat efter finansiella poster -17 953   -15 769   -35 429   -26 495   -64 155
                   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 851   -16 198   -21 736   -34 160   -69 790
Periodens kassaflöde 78 324   -17 512   67 754   -39 226   -70 013
                   
Balansomslutning 324 954   304 019   324 954   304 019   265 035
Soliditet 94%   93%   94%   93%   94%
                   
Antal aktier på balansdagen 75 736 264   50 160 388   75 736 264   50 160 388   50 490 843
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 56 661 945   50 160 388   53 576 394   50 160 388   50 295 324
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 56 661 945   50 388 110   53 576 394   50 350 185   50 406 868
Resultat per aktie före utspädning -0,34   -0,31   -0,66   -0,53   -1,28
Resultat per aktie efter utspädning -0,34   -0,31   -0,66   -0,53   -1,28


Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

  • En företrädesemission genomfördes varvid bolaget tillfördes cirka 104 miljoner kronor (före emissionskostnader).
  • Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Veterinary Medicines Directorate (VMD) förlängde under maj månad hållbarheten för Strangvac® till 33 månader från tidigare 24 månader.

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023

  • Stor uppmärksamhet har riktats på kvarkautbrott. I Sverige skedde bl.a. ett kvarkautbrott på Rommetravets stallbacke, vilket resulterade i att V75 tävlingar fick flyttas och att kvarka som sjukdom fick mycket uppmärksamhet.
  • Styrelsen fattade beslut om långsiktiga finansiella mål avseende Strangvac®: Strangvac® har potential att nå en årlig global försäljning överstigande en miljard SEK med en bruttomarginal på ca 65%.

Efter rapportperiodens slut

  • Den 21 augusti meddelade styrelsen att man tillsammans med Andreas Andersson, kommit överens om att han lämnar sin roll som VD och koncernchef. Styrelsen har utsett Jonas Sohlman till tillförordnad VD och koncernchef med omedelbar verkan.
  • Almi beviljade under juli ett bidrag på ca 118 TSEK och Vinnova beviljade under augusti ett bidrag på 800 TSEK till Intervacc för att utveckla tillverkningsprocessen för ett rekombinant fusionsprotein.

Försäljning

Nettoomsättningen utgjorde under andra kvartalet 1,9 (2,6) MSEK och uppgår för halvåret till 3,4 (3,8) MSEK. Jämfört med första halvåret föregående år har nettoomsättningen minskat med 0,4 MSEK.

Resultat

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -18,4 (-15,7) MSEK vilket är en försämring jämfört med samma period förra året om -2,7 MSEK. För första halvåret uppgick rörelseresultatet till
-35,8 (-26,4) MSEK vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år om -9,4 MSEK. Av försämringen under halvåret avser -3,4 MSEK en ökning av avskrivningar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Rörelseresultaten under såväl 2022 som 2023 har vidare belastats med kostnader för de projekt som bolaget driver och som avser både produktionsförbättringar och regelefterlevnad vilka syftar till att ge en större flexibilitet i tillverkningen och samtidigt säkerställa att produkter tillverkas och kontrolleras enligt kvalitetsstandarder. Att i egen regi utveckla och sedan kommersialisera ett vaccin är kostsamt, och bolaget anser att det är naturligt att bolaget i nuvarande fas inte når lönsamhet. Det negativa rörelseresultatet förklaras således huvudsakligen av att kommersialiseringen av koncernens första egenutvecklade produkt, Strangvac®, är i tidig fas med en blygsam försäljning.

Kassaflöde

Nyemissionen under andra kvartalet 2023 innebar att bolaget tillfördes netto 90,7 MSEK och att kassaflödet under andra kvartalet var positivt med 78,3 MSEK vilket jämfört med samma period föregående år en förbättring med 95,8 MSEK. Under första halvåret 2023 var kassaflödet 106,8 MSEK bättre jämfört med samma period 2022.

Finansiell ställning

På balansdagen 2023 uppgick eget kapital till 305,6 MSEK, vilket är en förbättring om 55,4 MSEK sedan årsbokslutet 2022. Likvida medel, som på balansdagen 2023 uppgår till 113,3 MSEK påverkas i stor utsträckning av kommersialiseringen av Strangvac® i Europa och de satsningar som görs inom forskning och utveckling, där våra nya och pågående projekt blir allt väsentligare. Projektportföljen avser vacciner mot S. suis infektioner i gris och S. aureus infektioner i mjölkkor (mastit). Forskning och utveckling inkluderar även kommande regulatorisk process med USDA (United States Department of Agriculture) avseende Strangvac®.

Bolaget genererar ännu inte ett positivt kassaflöde från affärsverksamheten men står efter den genomförda emissionen starkt rustat för accelererad kommersialisering och vaccinutveckling.

VD har ordet

Övertecknad nyemission ger förutsättningar för accelererad kommersialisering av Strangvac®

Med ägarnas stöd genomfördes under våren en företrädesemission där Intervacc tillfördes cirka 104 miljoner kronor före emissionskostnader. En hög teckningsgrad innebar att inga garantiåtaganden togs i anspråk.

Från lanseringen av Strangvac®, i slutet av mars 2022 fram till och med den 30 juni har vi uppskattningsvis sålt 3 500 vialer i Sverige. Det totala antalet vaccinerade hästar i Sverige ökar successivt och vår uppskattning är att 1 500 hästar av en total population om cirka 360 000 hästar i Sverige idag är vaccinerade.

Den totala nettoomsättningen för koncernen under andra kvartalet uppgick till 1,9 MSEK (2,6 MSEK). Under halvårsperioden uppgick nettoomsättningen till 3,4 MSEK (3,8 MSEK).

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till -18,4 MSEK. (-15,7 MSEK) vilket är lägre än motsvarande period 2022. Resultatförändringen förklaras till övervägande del av att utvecklingskostnader efter lanseringen kostnadsförs. Rörelseresultatet för halvårsperioden uppgår till -35,8 MSEK. (-26,4 MSEK). Förändringen är framför allt en följd av att vi under andra kvartalet 2022 började med avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader samt att utvecklingsarbetet, för tiden efter lanseringen, avseende Strangvac® till övervägande del kostnadsförs.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret 2023 var 12,4 MSEK bättre än samma period 2022. Detta är till största del en effekt av lageruppbyggnaden som skedde under 2022.

Under kvartalet har vi fått godkänt för att förlänga hållbarheten för Strangvac® från 24 till 33 månader. Förlängningen avser färdig produkt, det som i vår värld kallas för ”Drug Product”. Vi har sedan tidigare 28 månaders hållbarhet för antigenerna, som kallas ”Drug Substance”. Att förlänga hållbarheten är viktigt för att begränsa kassation av både Drug Product och Drug Substance och göra produktförsörjningen effektivare.

Under första veckan i maj pågick kampanjen Strangles Awareness Week, där vi deltar, i en rad europeiska länder. I Sverige går kampanjen under namnet Stoppa kvarkan och leds av SVA tillsammans med en rad viktiga aktörer inom hästsverige. Kampanjen sprider viktig kunskap om kvarka och har en stor genomslagskraft.

Vi har erhållit resultat från den proof-of-concept studie som vi genomfört för att mäta effektiviteten av ett vaccin för att skydda mjölkkor mot mastit orsakad av bakterien Staphylococcus aureus. Vaccinprototypen uppvisar god säkerhet, men skyddseffekten i vaccinerade kor uppnår inte statistisk signifikans. Resultaten indikerade att infektionsdosen var för kraftig varför infektionsmodellen kommer att justeras och bolaget överväger även att något modifiera vaccinprototypen inför nästa studie.

Under juli och augusti fick vi bidrag beviljade för att utveckla tillverkningsprocessen för ett rekombinant fusionsprotein som ett steg i den fortsatta utvecklingen av ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar. Det innebär att vi nu inleder en ny fas i utvecklingen av ett vaccin mot S. suis, sedan vi tidigare under våren 2022 fick mycket positiva resultat i en proof-of-concept studie. I studien där smågrisar i 4 och 7 veckors ålder utsattes för en experimentell dos av S. suis erhölls betydande skyddsnivåer mot svåra sjukdomar såsom blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och artrit efter intag av råmjölk från sugga som vaccinerats med prototypvaccinet.

I vår ansökningsprocess för att få Strangvac® godkänt för försäljning i USA har vi framgångsrikt genomfört tester på våra Master Seedlots enligt gällande krav från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA. Nästa steg är att dessa tester konfirmeras av USDA.

Efter rapportperiodens utgång, den 21 augusti, träffades en överenskommelse med tidigare VD och koncernchef Andreas Andersson om hans avgång. Bakgrunden till detta är att bolaget är i kommersiell fas och då krävs ett nytt ledarskap.

Fram till dess att rekryteringen av en permanent lösning är slutförd, kommer Jonas Sohlman verka som tillförordnad VD och koncernchef. Andreas Andersson kommer stå till bolagets förfogande under en övergångsfas. Styrelsen tackar Andreas Andersson för det som bolaget uppnått under de åren som han varit VD för Intervacc.

Jonas Sohlman har en gedigen erfarenhet från flera ledande positioner inom noterade bolag. Jonas kommer närmast från rollen som CFO på Enorama Pharma. Därtill har Jonas en gedigen erfarenhet inom hästnäringen och är idag styrelseordförande för såväl Flyinge AB som Ridskolan Strömsholm AB. Jonas har även drivit professionell uppfödning av hopphästar.

Bolagets mål och förväntning för Strangvac® kvarstår, och vi kommer under hösten se över marknadsstrategin för att bättre lyckas accelerera försäljningen. Vi får ha respekt för att det tar tid att framgångsrikt lansera nya vacciner och nå tillväxt och mognadsfas. Vårt mål är att göra Strangvac® till en del av standardvaccinationen av hästar.

Stockholm den 31 augusti 2023

Björn SjöstrandJonas Sohlman
OrdförandeVerkställande direktör

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2023

Redovisning av utfallet i den fullt säkerställda företrädesemissionen

Den 8 juni offentliggjordes utfallet i den fullt säkerställda företrädesemissionen efter att teckningsperioden i företrädesemissionen i Intervacc AB (publ) avslutades den 7 juni 2023. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 158 procent. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen togs således inte i anspråk. Intervacc tillfördes genom emissionen cirka 104 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen i Intervacc beslutade om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 104 miljoner kronor

Styrelsen för Intervacc AB (publ) offentliggjorde den 19 april 2023 sin avsikt att besluta om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor. Styrelsen för Intervacc beslutade den 11 maj, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 5 maj 2023, om en nyemission av aktier om högst cirka 104 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattades till sin helhet av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna aktier från vissa befintliga aktieägare och nya investerare, bland annat Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Fjärde AP-fonden, Aktie-Ansvar Sverige och Aktia Asset Management, styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Veterinary Medicines Directorate (VMD) förlängde hållbarheten för Strangvac till 33 månader

Efter granskning av stabilitetsdata godkände under maj månad Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Veterinary Medicines Directorate (VMD), den myndighet som ansvarar för veterinärläkemedel i Storbritannien, ansökan om förlängd hållbarheten för Strangvac® till 33 månader från tidigare 24 månader.

Extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ)

Styrelsen i Intervacc AB (publ) kallade aktieägarna till extra bolagsstämma fredagen den 5 maj. Den extra bolagsstämman bemyndigande styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsen har i samband med bokslutskommunikén 2022 beslutat att anta följande långsiktiga finansiella mål avseende Strangvac®:

Strangvac® har potential att nå en årlig global försäljning överstigande en miljard SEK med en bruttomarginal på ca 65%.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Andreas Andersson slutar som VD och koncernchef – Jonas Sohlman har utsetts som tillförordnad VD och koncernchef

Den 21 augusti meddelade styrelsen för Intervacc AB (publ) att man tillsammans med Andreas Andersson, kommit överens om att han lämnar sin roll som VD och koncernchef som han innehaft sedan slutet av 2018. Styrelsen har utsett Jonas Sohlman till tillförordnad VD och koncernchef med omedelbar verkan.

Intervaccs beviljas medel för uppstartsfasen i ett utvecklingsprojekt som avser att ta fram tillverkningsprocesser för ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos gris

Almi beviljade i juli ett bidrag om ca. 118 TSEK till Intervacc för att tillsammans med Testa Center, Uppsala, utveckla tillverkningsprocesser i laboratorieskala som ett led i den fortsatta utvecklingen av ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar.

Intervacc beviljas bidrag för att utveckla tillverkningsprocessen för ett prototypvaccin för grisar

Vinnova beviljade under augusti ett industriellt forskningsbidrag om 800 TSEK till Intervacc för att utveckla tillverkningsprocessen för ett rekombinant fusionsprotein. Utvecklingsprojektet drivs tillsammans med Testa Center, Uppsala och är ett led i den fortsatta utvecklingen av ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar.

Certified adviser
Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

16 november, 2023Delårsrapport Q3 1 januari – 30 september 2023
16 februari, 2024Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023


För mer information vänligen kontakta
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
Mob: +46 (0) 70 576 30 73
E-post: Jonas.sohlman@intervacc.se
alternativt
Björn Sjöstrand, styrelseordförande
Tel: +46 (0)727-125120
E-post: bjorn@sjostrands.com

Fullständig delårsrapport för perioden januari – juni 2023 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på intervacc.se/rapporter.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.