Delårsrapport januari – september 2023

Försäljningen av Strangvac® är fortsatt låg, dock noteras en högre försäljning under senaste månaderna.

Koncernen i sammandrag

  2023-07-01   2022-07-01   2023-01-01   2022-01-01   Helår
  -2023-09-30   -2022-09-30   -2023-09-30   -2022-09-30   2022
Nettoomsättning 3 024   2 016   6 389   5 800   9 684
Rörelseresultat -36 935   -14 583   -72 756   -41 019   -64 413
Resultat efter finansiella poster -36 155   -14 615   -71 584   -41 110   -64 155
                   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 963   -16 656   -35 699   -50 816   -69 790
Periodens kassaflöde -14 627   -11 525   52 947   -50 751   -70 013
                   
Balansomslutning 276 107   294 895   276 107   294 895   265 035
Soliditet 93%   93%   93%   93%   94%
                   
Antal aktier på balansdagen 75 736 264   50 490 843   75 736 264   50 490 843   50 490 843
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 75 736 264   50 369 676   60 963 017   50 230 151   50 295 324
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 75 736 264   50 436 297   60 963 017   50 378 876   50 406 868
Resultat per aktie före utspädning -0,78   -0,29   -1,36   -0,82   -1,28
Resultat per aktie efter utspädning -0,78   -0,29   -1,36   -0,82   -1,28

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges.

VD har ordet

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (2,0 MSEK) och under årets första nio månader till 6,4 MSEK (5,8 MSEK).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -36,9 MSEK (-14,6 MSEK) och belastas med nedskrivningar och reserveringar om totalt -21,2 MSEK bestående av nedskrivningar av insats- och färdigvarulager samt reservering avseende försäljning under 2022 och 2023 med returrätt samt lönekostnader relaterade till tidigare VD Andreas Anderssons avgång. I tredje kvartalet har bolaget även skrivet av värdet på uppskjuten skattefordran uppgående till 11,4 MSEK vilket påverkat bolagets redovisade nettovinst.

Nedskrivningarna av insatsvarulagret med 15,4 MSEK, ligger primärt i det faktum att försäljningen är fortsatt låg samt att första steget i produktionen av vaccinet, antigenerna eller så kallad ”Drug Substance”, kan karaktäriseras som en fast kostnad med en total hållbarhet om 28 månader. Givet försäljning, nivå på varulager, uppgradering av analysmetoder, produktionsmöjligheter och hållbarhet har vi genomfört en nedskrivning av Drug Substance.

Nedskrivningen av färdigvarulagret med 2,1 MSEK, det som i vår värld kallas Drug Product, hänför sig likt ovan till en låg försäljning och vaccinets hållbarhet. Bolaget har sedan registreringen förlängt hållbarheten för ingående komponenter från initiala 9-18 månader till 28 månader och från 24 till 33 månader för färdigt vaccin.vilket gör den framtida produktförsörjningen effektivare.

Reserveringen som genomförts med 2,6 MSEK avser villkor rörande återstående hållbarhet och leveranser genomförda under 2022 och 2023. I dessa leveranser har hållbarheten varit kortare än vad som avtalats och bolaget har därför accepterat att produkter med kort hållbarhet ska ersättas om de är osålda efter utgången hållbarhetstid.

Ytterligare förklaring till det negativa resultatet är att utvecklingskostnader efter lanseringen, av Strangvac®, löpande kostnadsförs. Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till -72,8 MSEK (-41,0) vilket även inkluderar ovannämnda nedskrivningar och reserveringar om totalt -21,2 MSEK.

Den genomförda nedskrivningen av uppskjuten skattefordran om 11,4 MSEK har genomförts beaktat att bolaget redan idag har ansenliga skattemässiga underskott och möjlighet att öka takten för avskrivning av balanserade utvecklingskostnader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet förbättrades till – 14,0 MSEK (-16,7 MSEK). För niomånadersperioden förbättrades kassaflödet till – 35,7 MSEK (- 50,8 MSEK). Förbättringen är till största del en följd av lageruppbyggnaden vilken belastade jämförelseperioderna under 2022.

Lanseringen av Strangvac®

Försäljningsarbetet går in i ny fas i Sverige – Samarbete har inletts med försäkringsbolag

Under kvartalet har försäljningsarbetet intensifierats i Sverige. Ett samarbete med försäkringsbolaget Dunstan har inletts i syfte att minska kvarkaspridningen och för en ökad hästvälfärd. Ytterligare diskussioner om samarbeten har inletts med fler försäkringsbolag. Vi har också inlett arbetet med att producera fler ”Webinar” aktiviteter med det primära syftet att öka kunskapen om Strangvac® hos den svenska veterinärkåren vad avser såväl användande som dess effekter samt att förflytta våra positioner närmare hästägarna.

Marknadsföring av Strangvac® direkt till professionella djurhållare såsom djuruppfödare, hästavel m.fl. är inte tillåtet i Sverige och de flesta övriga Europeiska länder. Våra aktiviteter fokuserar på att skapa och utveckla marknaden för ett kvarkavaccin genom att sprida kunskap om hur vanligt förekommande, smittsam och allvarlig kvarka är för hästar och vårt mål är att vaccinet skall bli obligatoriskt på samma sätt som influensavaccin. Det är viktigt att vi informerar veterinärer om vårt vaccin och att de känner trygghet att använda och rekommendera Strangvac®. Vaccinationenerna sträcker sig över många år och genererar således en återkommande försäljning.

Samarbete med försäkringsbolag är en naturlig väg framåt för oss då både Intervacc och försäkringsbolag arbetar med skadeförebyggande åtgärder. Dessa nya samarbeten banar väg för att på bästa möjliga sätt skydda såväl hästar, vilket för oss är av central betydelse, som ekonomiska intressen hos olika grupper av hästägare.

Vi har också inlett kontakter med representanter för olika hästorganisationer och förbund inom såväl ridsport som trav- och galoppsporten. Syftet med arbetet är att verka för sportens krav på vaccination i syfte att reducera risker för smittspridning med därpå följande konsekvenser vad avser såväl ekonomi som hästsportens direkta aktörer och indirekta aktörer i former av spelbolag mfl med stora ekonomiska påföljder vid eventuella utbrott.

Även om försäljningsvolymerna är små och det är stor variation mellan olika månader så är försäljningen för de senaste månaderna klart bättre än tidigare månader. Vi ser en fortsatt accelererad tillväxt på den svenska marknaden under oktober efter att vi lanserade våra nya samarbeten under september.

USA marknaden

Vad avser Strangvac® och processen för godkännande på den amerikanska marknaden har bolaget tidigare kommunicerat att det framgångsrikt genomförts tester som väntar på att konfirmeras av det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA. Med anledning av Covid har USDA ackumulerat ett stort antal väntande ärenden. Detta gäller inte minst godkännande av tillverkning som sker utanför USA, något som inkluderar platsbesök. Mot denna bakgrund överväger bolaget att initiera en annan och alternativ process för godkännande av Strangvac®.

Projektportföljen

Vi har gjort framsteg i våra projekt för att optimera produktionen av två av komponenterna i vårt vaccin för att skydda smågrisar från infektion med Streptococcus suis. Arbetet med det första projektet, som nu är avslutat, genomfördes tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och finansierades till 50% av Almi (total kostnad ca 250 TSEK). Under detta projekt optimerades, i laboratorieskala, produktionen av ett fusionsprotein, vilket gav protein med >90 % renhet i en process som nu är lämplig för ytterligare optimering när vi utvecklar produktionsprocesser för uppskalning. I det andra projektet, med en budget på ca 1,2 MSEK vilket till ca 70 % medfinansierats av Vinnova, optimeras uppskalningsproduktionen av ytterligare ett fusionsprotein i fermentorer vid Testa Center i Uppsala, i samarbete med forskarna vid SLU. Mycket stora mängder av detta fusionsprotein erhölls med >90 % renhet i en process som är lämplig för ytterligare uppskalning. Optimeringen av uppskalningsprocesserna kommer att minimera tillverkningskostnaderna för vårt vaccin mot S. suis, vilket gör användningen mer attraktiv och även ekonomiskt motiverad.

Organisation

Styrelsens arbete med rekrytering av en ny VD till bolaget fortgår med en förhoppning att kunna meddela ny VD innan årets slut.

Bolagets mål och förväntningar avseende Strangvac® kvarstår med målsättningen att göra Strangvac® till en del av standardvaccinationen för hästar.

Stockholm den 16 november 2023

Jonas Sohlman
Verkställande direktör

Certified adviser
Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

16 februari, 2024Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

För mer information vänligen kontakta
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
Mob: +46 (0) 70 576 30 73
E-post: Jonas.sohlman@intervacc.se

Bolaget anordnar i samband med offentliggörandet av rapporten en telekonferens den 16 november, 2023 kl 09.30 (CET) där VD Jonas Sohlman och Chief Scientific Officer Andrew Waller presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Telefonkonferens, såväl som frågestund, hålls på engelska. För att delta använd följande länk https://financialhearings.com/event/48875

Fullständig delårsrapport för perioden januari – september 2023 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på intervacc.se/rapporter.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.