En serie kliniska prövningar för vaccinet mot kvarka på häst, har under 2016 slutförts vid Animal Health Trust i Newmarket, England. Vaccinationerna tolererades väl under hela studietiden och inga allvarliga biverkningar observerades. En särskild klinisk säkerhetsprövning har även utförts på svenska travhästar vid Menhammar Stuteri, Ekerö.

De kliniska prövningarna syftade till att mäta säkerhet, immunsvar, effekt och DIVA-möjligheten. DIVA (Differentiation of Infected from Vaccinated Animals) är en ovärderlig egenskap under pågående epidemier då man måste kunna särskilja vaccinerade djur från de som tidigare haft infektionen. Ett vaccin baserat på en avdödad mikroorganism ger nämligen upphov till samma serologiska antikroppssvar som själva sjukdomen gör. Ett sådant vaccin, utan DIVA-egenskaper, kan därmed bli svårt att använda under omständigheter där man vill kartlägga och begränsa smittspridningen med hjälp av serologisk provtagning.

 

Säkerhet

I de kliniska prövningarna utförda vid Animal Health Trust tolererades vaccinationerna väl och en mindre andel ponnyer fick lätta, övergående lokala reaktioner som varade mellan en till fem dagar, dock i samma paritet som förväntas av ett vaccin. Inga oförutsedda biverkningar av Strangvac® eller placebo-injektionerna uppstod. Vid en särskild säkerhetsstudie på svenska varmblodstravare tolererades vaccinerna mycket väl och inga biverkningar uppstod.

 

Immunsvar

Intramuskulär administrering av Strangvac® inducerade antikroppar mot vaccinkomponenterna i alla vaccinerade djur i samtliga studier. Ett så kallat booster-svar påvisades såväl vid 3 månader som vid 6 månader efter grundvaccination. Det vill säga, endast en singel-injektion krävdes för att antikroppssvaret inom en vecka återigen skulle nå samma nivåer som efter grundvaccination.

 

Effekt – Immunitet

Två veckor efter att ponnyerna fått sin grundvaccination (två doser) av Strangvac®, gavs de en konstgjord form av kvarka. Den kliniska prövningen visade att vaccinationen signifikant fördröjde och förmildrade sjukdomsförloppet.

 

Effekt – Varaktighet av immunitet

En klinisk prövning genomfördes två månader efter att ponnyerna fått sin grundvaccination.  I detta fall klarade sig två tredjedelar av de vaccinerade djuren från att insjukna.

 

Effekt – Immunitet efter återvaccinering

Ytterligare en klinisk prövning genomfördes; i likhet med föregående prövning, fick ponnyerna sin grundvaccination av Strangvac® men även en återvaccination 3 månader efter grundvaccination. Efter ytterligare två veckor gavs de en konstgjord form av kvarka. Denna kliniska prövning visade ett utmärkt skydd mot kvarka, endast en ponny av de sexton som ingick fick feber och patologiska förändringar medan samtliga femton placebodjur insjuknade med ett typiskt sjukdomsförlopp, se figur nedan.

 

Figuren visar genomsnittliga temperaturkurvor. Sexton hästar vaccinerades med Strangvac® och lika många med placebo vid tre tillfällen. Två veckor efter sista vaccinationstillfället gavs experimentellt inducerad infektion (dag 0) genom att spraya bakterier (Streptococcus equi) i näsan. Av de som vaccinerats med Strangvac® blev endast en sjuk i kvarka mätt som feber, kliniska sammanvägda symptom och patologiska fynd vid post-mortem analys. Genomsnittstemperaturen skiljer sig signifikant åt mellan grupperna.

 

DIVA

I de kliniska prövningarna visade sig Strangvac® ha DIVA kapacitet, vilket kommer att vara ovärderligt för användningen av detta vaccin i hästpopulationer där infektion med Streptococcus equi är endemisk.

 

Slutsats

De kliniska prövningarna demonstrerade att Strangvac® är säkert, immunogent och effektivt, i synnerhet två veckor efter återvaccination. Dessutom har Strangvac® förmåga att kunna användas tillsammans med konventionella sjukdomsförebyggande strategier. Strangvac® kommer att spela en viktig roll i att förebygga kvarka hos hästar, framför allt genom återvaccinering av hästar efter identifiering av ett indexfall eller före transport till tävlingar där det finns en ökad riskexponering.