Intervacc offentliggör förändringar i valberedningen

Stockholm, 4 mars 2024 – Sammansättningen av valberedningen i Intervacc AB (publ) (“Intervacc”) offentliggjordes i ett pressmeddelande den 30 oktober 2023. Med anledning av att Ulrika Enhörning, utsedd av Swedbank Robur Fonder och Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden i december 2023 meddelade att de valt att frånträda sitt uppdrag i valberedningen har nya ledamöter utsetts i valberedningen i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning i Intervacc som antogs på årsstämma den 14 juni 2022.

Efter förändringarna har valberedningen i Intervacc inför årsstämman 2024 följande sammansättning:

  • Magnus Lundberg, utsedd av ägargrupp bestående av Håkan Björklund och Magnus Lundberg
  • Christian Rudbäck, utsedd av en ägargrupp bestående av Jan-Ingmar Flock, NR Bergman Holding AB, Kenneth Janzon, Christian Rudbäck och Johan Virgin.
  • Björn Sjöstrand, eget innehav.

Magnus Lundberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 11,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på aktieägarinformation per den 31 december 2023.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-post till shareholders@intervacc.se (rubrik ”Intervaccs valberedning”) eller via brev till: Intervacc AB (publ), Att: Intervaccs valberedning, Box 112, SE-129 22 Hägersten, Sverige.

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
E-post: info@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2024, kl 15.30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10