KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL)

På begäran av en grupp aktieägare som tillsammans kontrollerar minst en tiondel av samtliga aktier i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748 (”Bolaget”), kallas aktieägarna i Bolaget härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2023 klockan 15.00, hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 november 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 17 november 2023, antingen per e-post till shareholders@intervacc.se (ange ”Extra bolagsstämma 2023” i ämnesraden) eller per brev till Intervacc AB (publ), att: Extra bolagsstämma 2023, Box 112, 129 22 Hägersten. Vid anmälan vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.intervacc.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 15 november 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 17 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 7. Fastställande av arvoden till styrelsen.
 8. Val av nya styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6-8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode till styrelsen samt val av nya styrelseledamöter och styrelsens ordförande

En grupp aktieägare (”Aktieägarminoriteten”), som tillsammans kontrollerar cirka 11 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget, har begärt att styrelsen kallar till en extra bolagsstämman för att behandla beslut om antalet styrelsemedlemmar, att den befintliga styrelsen ersätts med en ny styrelse, att utse styrelsens ordförande samt att fastställa styrelsens arvoden. Aktieägarminoriteten föreslår att Håkan Björklund, Jan-Ingmar Flock, Lisen Bratt Fredricson, Lennart Johansson och Camilla Ramfelt McCarthy väljs till nya styrelseledamöter. Håkan Björklund föreslås till styrelsens ordförande. Aktieägarminoriteten har uppgett att ytterligare namn, exempelvis från befintlig styrelse, kan komma att föreslås vid stämman.

Nedan följer Aktieägarminoritetens presentation av föreslagna ledamöter.

Håkan Björklund – Med. Dr och docent från KI

Långvarig erfarenhet av ledande befattningar inom Life Sciences-industrin såväl som forskningsansvarig inom Pharmacia. Ophtalmics chef för Astra Draco samt på den kommersiella sidan som NordEuropa-chef på Astra. Mellan 1999 och 2011 vd på Nycomed. Därefter styrelseordförande på bland annat QIAGEN, Lundbeck samt SOBI.
Diverse andra styrelseuppdrag inom såväl publika som privata bolag bland annat ATOS och Bonesupport.

Jan-Ingmar Flock – Professor emeritus i bakteriologi på KI

Har forskat kring mekanismer bakom infektioner orsakade av stafylokocker och streptokocker och hur bakterier vidhäftar till vävnadsytor samt hur ytlokaliserade proteiner på bakterien kan användas som vaccinkomponenter. Skrivit mer än 100 vetenskapliga artiklar i ämnet.

Medgrundare till Intervacc och deltagit i bolagets uppbyggnad, framtagningen av Strangvac, finansieringsrundor och etablerandet av
betydande externa samarbeten. Har varit bolagets forsknings-chef under 2000 till 2020 och dess VD under 2012 till 2018. Styrelseledamot 2000 till 2017. Introducerade Intervacc på First North 2017.

Lisen Bratt Fredricson – OS-ryttare i hoppning och en av Sveriges största ridsportsprofiler

Företagare inom ridsporten; medgrundare till Swedish Showjumping Horse Sales och Ryttargalan. Driver tillsammans med sin man Peder Fredricson (OS-ryttare) Grevlundagården, delägare i Scandinavian Horse Event Production AB, Jönköping Horse Show samt nätbutiken Get the Gallop.

2010 utsedd till Athlete Role Model av IOK, 2019 utsedd till ”Mest inflytelserika kvinnan inom ridsporten i Sverige” av tidningen Ridsport.

Lennart Johansson – MBA Handelshögskolan, Senior Advisor

Ledande befattningar inom Atlas Copco, bl a ekonomidirektör
Ledande befattningar inom Investor (2006-2015)
Tidigare styrelseuppdrag; Gambro, Mölnlycke, Lindorff, SAAB, Hi3G, SOBI, samt ett antal onoterade Life Sciences-bolag
Nuvarande styrelseuppdrag: Bonesupport (of), Chalmers Ventures, Goco Development
Senior Advisor till Patricia Industries

Camilla Ramfelt McCarthy – Strategisk kommunikationskonsult och affärsutvecklare

Grundare av Ramfelt McCarthy reklambyrå, dess tidigare VD och CD (1995-2014), gedigen kunskap och erfarenhet inom marknadsföring och försäljning.
Grundare, chefredaktör och ansvarig utgivare av Equipage – ”Sveriges största livsstilsmagasin för ryttare” (2004-2018). Journalist och fotograf samt djupt ”insyltad” i hästbranschen med stort kontaktnät i flertalet länder, driver ridanläggning.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hägersten i oktober 2023
Intervacc AB (publ)
Styrelsen

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10