Kommuniké från extra bolagsstämma i Intervacc

Stockholm den 23 november 2023 – Intervacc AB (publ) har på begäran av en grupp aktieägare, som tillsammans kontrollerar minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, den 23 november 2023 hållit extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades.

Val av ny styrelse m.m.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägargruppens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade bolagsstämman, med entledigande av samtliga nuvarande styrelseledamöter, Björn Sjöstrand, Bengt Guss, Niels Holck, Stefan Ståhl, Boel Sundvall, Ed Torr och Michela de Carli, att, i enlighet med aktieägargruppens förslag, utse Håkan Björklund, Jan-Ingmar Flock, Lisen Bratt Fredricson, Lennart Johansson och Camilla Ramfelt McCarthy till nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund utsågs till styrelsens ordförande. Besluten biträddes av cirka 55,5 procent av på stämman avgivna röster medan cirka 44,5 procent av de avgivna rösterna röstade emot förslagen.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägargruppens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Årsstämmans beslut om arvode till styrelsen om 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter kvarstår, dock med proportionerlig fördelning för den tid respektive ledamot har varit verksam under mandattiden.

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
Mob: +46 (0) 70 576 30 73
E-post: jonas.sohlman@intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 23 november 2023.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10