Valberedning utsedd i Intervacc

Stockholm den 30 oktober 2023 – Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Intervacc AB (publ) som antogs på årsstämma den 14 juni 2022 ska valberedningen inför årsstämman 2024 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti, dvs. den 31 augusti. Styrelsens ordförande är sammankallande för valberedningen.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Intervacc idag att valberedningen består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 16,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på aktieägarinformation per den 31 augusti 2023.

  • Ulrika Enhörning, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Magnus Lundberg, utsedd av Håkan Björklund och Magnus Lundberg

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

i) Förslag till stämmoordförande
ii) Förslag till styrelse
iii) Förslag till styrelseordförande
iv) Förslag till revisorer
v) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
vi) Förslag till arvode för bolagets revisorer
vii) Förslag till ändringar i riktlinjerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-post till shareholders@intervacc.se (rubrik ”Intervaccs valberedning”) eller via brev till: Intervacc AB (publ), Att: Intervaccs valberedning, Box 112, SE-129 22 Hägersten, Sverige.

För mer information vänligen kontakta:
Björn Sjöstrand, Styrelseordförande
Mob: +46 (0) 727 125 120
E-post: bjorn@sjostrands.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2023, kl 19.45 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10