Inbjudan till teckning av Units bestående av aktier och teckningsoptioner i Intervacc AB (publ)

Styrelsen i Intervacc AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Erbjudandet att teckna units övertecknades och information om detta finns i pressrelease från den 20 mars 2017.

Mellan den 27 februari och den 17 mars 2017 kunde du teckna aktier i bolaget och på den här sidan finns  information om erbjudandet, fullständigt prospekt, bokslutskommunike 2016, årsredovisningar samt ett tilläggsdokument avseende listning av Intervacc AB (publ) på Nasdaq First North den 7 april 2017.

Omslagsbild prospekt

Prospekt

Via länken nedan når du det fullständiga prospektet med information om erbjudandet.

 

 

Erbjudandet i sammandrag

Antal Units i nyemissionen

Högst 5 000 000 Units kommer att emitteras i Erbjudandet. Vid utnyttjande av Utökningen kommer ytterligare högst 750 000 Units att emitteras. Teckningskursen och teckningsperioden för dessa ytterligare Units kommer i sådant fall att vara samma som för de första 5 000 000 emitterade Units i Erbjudandet.

Teckningskurs

10 SEK per Unit. Courtage utgår ej.

Unit

En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri Teckningsoption.

Teckningsoptionen

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intervacc till emissionskursen 12 SEK under perioden 1–30 mars 2018.

Viktiga datum

Anmälningsperiod:

27 februari – 17 mars 2017

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet:

Omkring den 20 mars 2017.

Beräknad likviddag:

27 mars 2017

Beräknad första dag för handel på First North:

7 april 2017
Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 1 januari – 31 mars 2017


24 maj 2017

Årsredovisning 2016:

25 april 2017

Årsstämma 2017:

8 juni 2017

Delårsrapport Q2 1 januari – 30 juni 2017:

28 augusti 2017

Delårsrapport Q3 1 januari – 30 september 2017:

27 november 2017

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017:

16 februari 2018
Övrigt

ISIN-kod aktien:

SE0009607252

Kortnamn aktien:

IVACC

ISIN-kod Teckningsoptionen TO1:

SE0009637440

Kortnamn Teckningsoptionen TO1:

IVACC TO1
 

Informationen som ingår i detta avsnitt riktar sig inte till personer som vistas i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av aktier eller andra värdepapper utgivna av Intervacc AB (publ) (”Intervacc”) inte är tillåten. Informationen på följande sidor får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Intervacc för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Intervacc kommer att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater.

För att ta del av informationen som ingår i detta avsnitt, måste du bekräfta att du inte befinner dig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Detta kan du göra genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan. Om du befinner dig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion som har sådana särskilda restriktioner måste du klicka ”Nej, jag accepterar inte” nedan.