Prospekt

Intervacc, listat på Nasdaq First North, är ett ledande nordiskt forskningsbolag inom utveckling av veterinärvacciner med egen marknads- och försäljningsorganisation i Norden och Baltikum. Intervaccs huvudprodukt är vaccinet Strangvac® som skyddar mot den farliga hästsjukdomen kvarka. Efter många års forskning och utveckling står nu Strangvac® inför kommersiell produktion, registrering och produktlansering. Bolaget är även igång med en ny vaccinkandidat mot en allvarlig streptokockinfektion på grisar samt en vaccinkandidat mot juverinflammation på kor, orsakat av Staphylococcus aureus.

Bolaget gör nu en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nya aktieägare kan teckna sig utan företrädesrätt alternativt köpa teckningsrätter i marknaden. Intervacc har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 49 miljoner SEK, motsvarande cirka 80 % av företrädesemissionen.

Varför investera i Intervacc?

 • Bevisad teknisk plattform för utveckling av vacciner som grundar sig på en ny teknologi baserade på rekombinanta proteiner. Risken för allvarliga biverkningar minskar avsevärt med denna teknologi.
 • Det första egenproducerade vaccinet Strangvac®, mot den mycket smittsamma hästsjukdomen kvarka, befinner sig i kommersialiseringsfas och beräknas nå marknaden 2020. Strangvacs® potentiella marknad bedöms vara 4 miljarder SEK årligen i Europa och USA. Mot kvarka finns idag inget säkert och effektivt vaccin och Strangvac® har visat på ett gott skydd och är dessutom spårbart genom DIVA
 • Vid framställning av två kommersiella satser av Strangvac® kommer vaccinsubstans motsvarande cirka 3 – 5 miljoner doser att tas fram. Denna ”kostnad” ska ses som en investering eftersom denna mängd vaccinsubstans har lång hållbarhet och förvaras inför framtida försäljning.
 • I Intervaccs portfölj finns även en ny vaccinkandidat mot en allvarlig streptokockinfektion på grisar samt en vaccinkandidat mot juverinflammation på kor, orsakat av Staphylococcus aureus.
 • Den ökande problematiken med antibiotikaresistens, tillsammans med ökad insikt kring vikten av god djurhälsa driver marknaden för vacciner framåt. Den globala marknaden för veterinära vacciner bedöms växa 9 % årligen de närmaste åren.
 • Intervaccs dotterbolag Nordvacc säljer veterinära vacciner och läkemedel i Norden och Baltikum. Nordvaccs distributionsnätverk kommer även att sälja bolagets egenproducerade vacciner, vilket leder till mycket bra marginaler i detta geografiska område.
 • Den pågående emissionen gör att nya och gamla investerare kan investera i Intervacc till en pre-money värdering om cirka 46 miljoner SEK!

Bakgrund och motiv

I samband med förra årets IPO emitterades vederlagsfria teckningsoptioner. Dessa kommer dock, med stor sannolikhet, inte användas till teckning av nya aktier under mars 2018. Därav föreliggande företrädesemission.

Motivet till Erbjudandet är att vidareutveckla Intervacc in i en kommersiell fas från att huvudsakligen varit ett forsknings- och utvecklingsbolag med Strangvac® som huvudprodukt till att bli ett bolag med breddad projektportfölj inom vaccinutveckling samt att fortsätta uppbyggnaden av en tydlig försäljnings- och marknadsorganisation.

Emissionslikviden avses i huvudsak att användas enligt följande (inom parentes anges den ungefärliga procentuella kostnadsfördelningen mellan de olika aktiviteterna):

 • Överföra tillverkningsteknologin av Strangvac® och framställa två kommersiella satser av Strangvac® om vardera 30 000 doser. Vid denna tillverkning tas vaccinsubstans motsvarande cirka 3–5 miljoner doser fram. (50 procent)
 • Löpande driftskostnader. Inkluderar marknadsföring, patent, FoU, löner, hyror, finansiella kostnader, etc. (30 procent)
 • Vidareutveckling av INV274, ett streptokockvaccin för smågris. Intervacc har visat att INV274 mot Streptococcus suis gett lovande resultat i måldjuret. Vaccinet är baserat på samma teknologi som Strangvac®. (15 procent)
 • Vidareutveckling av INV412, ett vaccin mot juverinflammation orsakat av Staphylococcus aureus. (5 procent)

Remium Nordic Holding AB är Certified Adviser för Intervacc.

 

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp

61,3 MSEK vid fullteckning

Värdering

cirka 46 MSEK pre-money

Företrädesrätt

Tre (3) befintliga aktier, ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier

Avstämningsdag

16 mars 2018

Teckningskurs

2,85 SEK per aktie

Teckningsperiod

20 mars – 3 april 2018

Handel teckningsrätter

20 mars – 28 mars 2018

Teckna här

Aktieinvest

Relaterade länkar:

Intervaccs vaccinteknologi

I reportaget intervjuas Johan Hellander stuterichef vid Menhammars Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Johan svarar bl.a på några frågor om kvarka, vaccinationer och den säkerhetsstudie av Strangvac® som utförts på stuteriets varmblodstravare. Intervaccs VD Jan-Ingmar Flock svarar också på några frågor om vaccinkandidaten Strangvac® mot kvarka på häst och bolagets övriga kandidater som ingår i projektportföljen.

 

Informationen och dokumenten på den här delen av Intervacc AB:s (publ) webbplats får enligt tillämpliga lagar och regler inte göras tillgängliga för vissa personer och följaktligen måste personer som får tillgång till dokumenten informera sig om, samt agera i enlighet med, sådana eventuella restriktioner. Vi ber dig läsa texten nedan och försäkra att du läst den, varje gång du vill öppna den här delen av webbplatsen. Din försäkran måste vara sanningsenlig.

DETTA MATERIAL RIKTAR SIG INTE TILL OCH ÄR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER MED HEMVIST ELLER SOM BEFINNER SIG I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE, SCHWEIZ ELLER SYDKOREA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET INTE ÄR TILLÅTET ATT KÖPA ELLER SÄLJA TECKNINGSRÄTTERNA, AKTIERNA ELLER BETALDA TECKNADE AKTIER.

Erbjudandet avseende de värdepapper som omfattas av materialet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till nyemissionen hänförliga handlingar får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i något land där sådan distribution kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där det skulle strida mot regler i sådant land.
De värdepapper som omnämns i materialet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form (”Securities Act”) eller i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas direkt eller indirekt inom USA eller till så kallade U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet enligt prospektet riktar sig inte heller till personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore, Schweiz eller Sydkorea, och ej heller i övrigt till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt eller registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som implementerat Prospektdirektivet, förutom i Sverige, kan erbjudandet enligt prospektet endast lämnas under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Jag försäkrar att jag har läst, förstått och att jag kommer att följa ovan nämnda begränsningar.