Bokslutskommuniké januari – december 2023

Koncernen i sammandrag

  2023-10-01   2022-10-01   Helår   Helår  
  -2023-12-31   -2022-12-31   2023   2022  
Nettoomsättning 1 626   3 884   8 015   9 684  
Rörelseresultat -20 823   -23 394   -93 579   -64 413  
Resultat efter finansiella poster -19 880   -23 045   -91 464   -64 155  
                 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 134   -18 974   -45 834   -69 790  
Periodens kassaflöde -10 305   -19 262   42 642   -70 013  
                 
Balansomslutning 259 611   265 035   259 611   265 035  
Soliditet 92%   94%   92%   94%  
                 
Antal aktier på balansdagen 75 736 264   50 490 843   75 736 264   50 490 843  
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 75 736 264   50 490 843   60 963 017   50 295 324  
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 75 736 264   50 490 843   60 963 017   50 406 868  
Resultat per aktie före utspädning -0,33   -0,46   -1,69   -1,28  
Resultat per aktie efter utspädning -0,33   -0,46   -1,69   -1,28  

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges

VD har ordet

Under det fjärde kvartalet genomfördes en extra bolagsstämma som, i enlighet med framlagt förslag, beslutade förändra styrelsen i sin helhet. Försäljningsarbetet av Strangvac i Sverige fortsatte med genomförandet av ett Key Opinion Leader (KOL) möte på Flyinge. Vi har också tillsammans med Moredun Scientific beviljats bidrag från Eurostars 3 programmet för att vidareutveckla Intervacc’s prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägargruppens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman beslutade att utse Håkan Björklund (ordf.), Jan-Ingmar Flock, Lisen Bratt Fredricson, Lennart Johansson och Camilla Ramfelt McCarthy till ny styrelse för tiden fram till nästa årsstämma.

Strangvac

Försäljningsarbetet i Sverige fortsätter – Key opinion leader (KOL) möte genomfört på Flyinge

Under kvartalet har fokus legat på försäljningsarbetet i Sverige. Samarbetet med Dunstan för en ökad hästvälfärd fortsätter med ytterligare alternativ för att öka tillgängligheten av Strangvac. Vi har också intensifierat arbetet med att genomföra fler ”Webinar” aktiviteter och därmed bidra till en ökad kunskap om kvarka och Strangvac hos den svenska veterinärkåren och hästägarna.

Försäljningsvolymerna är fortsatt små, och variationerna mellan månaderna kvarstår, men på en något högre och stabilare nivå än tidigare och vi har noterat ett ökat intresse för Strangvac i marknaden från såväl veterinärer som hästägare.

Den 13 december samlade Intervacc, tillsammans med vår europeiska distributionspartner Dechra Pharmaceuticals, Europas främsta experter inom kvarka på riksanläggningen i Flyinge för att diskutera erfarenheter av vaccination mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka. Mötet var en unik möjlighet att diskutera och dela de senaste erfarenheterna inom det förebyggande arbetet mot kvarka. Vi kan konstatera en förflyttning i positiv riktning rörande inställningen hos denna expertkår vad avser säkerhet och effektivitet hos Strangvac baserat på erfarenhet av användning i fält.

Våra aktiviteter fortsätter med ett tydligt fokus på utbildning om såväl kvarka som vårt vaccin i syfte att skapa en trygghet hos både veterinärer och hästägare kring användandet av Strangvac.

Med anledning av Covid har USDA ackumulerat ett stort antal väntande ärenden. Detta gäller inte minst godkännande av tillverkning som sker utanför USA, något som inkluderar platsbesök. Mot denna bakgrund har bolaget påbörjat en process för godkännande av Strangvac som kommer att inkludera att delar av tillverkningsprocessen sker i USA vilket sannolikt kommer att medföra en snabbare godkännandeprocess.

Tillverkning av biologiska läkemedel är komplext och vi har fortsatt lagt resurser på att utveckla och förbättra analysmetoder och tillverkningsprocesser hos våra kontrakterade externa tillverkare och partners. Analysmetoder har förbättrats vilket leder till att risken för störningar i tillverkningsprocessen reducerats och positivt påverkat Bolagets förmåga att generera intäkter och lönsamhet.

Bolagets mål och förväntningar avseende Strangvac kvarstår, att göra Strangvac till en del av standardvaccinationen för hästar.

Projektportföljen

Den under våren 2023 genomförda proof-of-concept studien avseende ett vaccin mot mastit hos mjölkkor, orsakade av bakterien Staphylococcus aureus, uppnådde, som tidigare meddelats, inte statistisk signifikans avseende skyddseffekt. Bolaget har inga planer på att genomföra någon ytterligare studie i detta projekt under 2024.
Under fjärde kvartalet beviljade USA:s patent- och varumärkesmyndighet vår patentansökan för ett vaccin mot Streptococcus suis infektioner i gris. Vi har vidare tillsammans med Moredun Scientific beviljats bidrag från Eurostars 3 programmet för att vidareutveckla Intervacc’s prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar.

Vaccinutvecklingsprojektet, som sträcker sig över 3 år, med en total budget om cirka 1,7 miljoner euro innebär att det av Eurostars beviljade bidraget finansierar cirka 50 % av den totala projektbudgeten. Projektet kommer, utöver partnerskapet med Moredun, att bedrivas i samarbete med Testa Center, Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet.

Tilldelningen av detta betydande bidrag från Eurostars, i samarbete med Vinnova, är ytterligare evidens för vår vaccinteknologi, vilken är potentiellt till god nytta för samhället genom att bl.a förbättra djurens hälsa, minska behovet av antibiotika och bidra till förbättrad lönsamhet för jordbrukare. Streptococcus suis är förödande för grispopulationer över hela världen och det är fantastiskt att vi har fått stöd från dessa inflytelserika organisationer för att ta detta viktiga steg framåt.

Den under juni genomförda nyemissionen tillförde kapital som ger bolaget förutsättningar att driva verksamheten på ett tillfredsställande sätt under 2024. För att ge oss möjligheten att påskynda försäljningsutvecklingen av Strangvac och accelerera bolagets utveckling på längre sikt kommer vi att redan nu påbörja arbetet med att stärka bolagets finansiella ställning.

Bolaget har tidigare redovisat en framtida potential för Strangvac, dock utan att ange när detta skulle vara möjligt. En sådan potential, även om möjlig, är svårt att översätta i ett relevant finansiellt mål. Bolaget kommer därför tills vidare att inte ange några finansiella mål, varken kort- eller långsiktiga. Fokus nu kommer att vara på en effektiv försäljning och produktion av vårt Strangvac vaccin.

Bolaget avser att under första kvartalet 2024 utse permanent VD.

Stockholm den 16 februari 2024
Jonas Sohlman
Verkställande direktör

Certified adviser
Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Kommande rapporttillfällen

23 maj, 2024Delårsrapport Q1 1 januari – 31 mars 2024
30 augusti, 2024Delårsrapport Q2 1 januari – 30 juni 2024
14 november, 2024Delårsrapport Q3 1 januari – 30 september 2024
13 februari, 2025Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2024

Årsredovisning 2023 publiceras på bolagets hemsida den 10 april 2024.

Årsstämma

Årsstämma hålls den 12 juni 2024.

För mer information vänligen kontakta
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
Mob: +46 (0) 70 576 30 73
E-post: Jonas.sohlman@intervacc.se

Bolaget anordnar i samband med offentliggörandet av rapporten en telekonferens den 16 februari, 2024 kl 11.00 (CET) där VD Jonas Sohlman och Chief Financial Officer Jan Persson presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Telefonkonferens, såväl som frågestund, hålls på engelska. För att delta använd följande länk https://financialhearings.com/event/49867

Fullständig bokslutskommunik’e för perioden januari – december 2023 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på intervacc.se/rapporter.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.