Bolagsordning för Intervacc AB (publ) 556238-1748. Antagen vid årsstämma 2020-06-11

Bolagsordning kan laddas ned här eller via länken under rubriken Dokument.

Årsstämma 2022

Årsstämma hålls den 14 juni 2022 kallelse och tillhörande dokumentation till stämman finns tillgänlig via denna länk.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Ulrika Enhörning (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden), Lotta Sjöberg (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt Björn Sjöstrand (i egenskap av styrelseordförande för Bolaget).

Vid årsstämma den 9 juni 2021 fattades beslut om följande principer för utseende av valberedning.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2022:

  1. Förslag till stämmoordförande.
  2. Förslag till styrelse.
  3. Förslag till styrelseordförande.
  4. Förslag till revisorer.
  5. Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
  6. Förslag till arvode för bolagets revisorer.
  7. Förslag till ändringar i principerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt.