Moderna vaccin inom djurhälsa

Intervaccs affärsidé är att utveckla moderna, effektiva och säkra vacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner som drabbar djur. Möjligheterna att med molekylärbiologiska metoder undersöka sjukdomsframkallande bakteriers arvsmassa har under det senaste decenniet ökat markant, en utveckling som lagt grunden för nya moderna vaccin inom djurhälsa.

Projektportföljen

Strangvac - ett vaccin mot kvarka på hästINV274 en kanditat för ett vaccin mot Strep suis infektioner på grisINV274 en vaccinkanditat mot mastit orsakad av Staph areus infektion hos mjölkkor

Vår projektportfölj består idag av tre projekt, Strangvac® , ett vaccin mot kvarka på häst, INV274, ett vaccin mot streptokockinfektion som drabbar grisar samt INV412 en vaccinkanditat mot juverinflammation hos kor. Strangvac® är godkänt för försäljning i EU, Storbritannien och Norge sedan hösten 2021.

Teknologin

Teknologiplattformen baseras på forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. En teknologi baserad på rekombinanta proteiner istället för avdödande eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i konventionella vacciner. Bolagets första vaccin Strangvac® är utvecklad med denna teknik. Därmed minskar risken för allvarliga biverkningar. Konceptet som utnyttjas, att på gennivå länka samman de viktigaste delarna av olika bakteriella ytproteiner till fusionsproteiner, lämpar sig väl även för andra framtida vacciner. Tack vare denna teknik kan flera viktiga ytproteiner inkorporeras i ett fåtal vaccinkomponenter.

DIVA potential

Proteinerna i våra vaccin ger upphov till ett specifikt och skyddande antikroppssvar som skiljer sig från det som uppstår efter naturlig infektion. Detta innebär att det genom analys av antikropssvaret går att skilja på ett djur som har fått vaccin och ett som är eller har varit infekterat. Denna egenskap kallas DIVA (Differentiation between Infected and Vaccinated Animals) och är ovärderligt under pågående utbrott då man måste kunna särskilja vaccinerade djur från de som tidigare haft infektionen. Ett vaccin baserat på en avdödad eller försvagad mikroorganism ger däremot upphov till samma serologiska antikroppssvar som själva sjukdomen gör. Ett sådant vaccin, utan DIVA-egenskaper, kan därmed bli svårt att använda under omständigheter där man vill kartlägga och begränsa smittspridningen med hjälp av serologisk provtagning.

Patentportföljen

Bolaget äger fyra patentfamiljer. I patentfamiljerna ingår sammanlagt 23 beviljade patent i olika länder och ytterligare sju pågående patentansökningar. Dessa har den primära målsättningen att skydda bolagets vaccinprodukter inklusive Strangvac®. Med de positiva resultaten i de kliniska studierna, har vi visat en ”proof of concept” för vår grundteknologi.

Sammantaget har Intervacc teknik, eget kunnande och strategiska samarbeten för att ta ett projekt från forskningsstadium till färdig produkt.