Delårsrapport januari – juni 2022

Perioden i sammandrag

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022

  • Den 23 mars frisläpptes den första tillverkningssatsen av Strangvac för försäljning i Sverige och i slutet av maj passerades ytterligare en milstolpe i kampen mot kvarka då Strangvac blev tillgängligt för försäljning i Danmark.
  • Den 25 april meddelades att positiva resultat erhållits i en proof-of-concept studie där griskultingar från vaccinerade suggor skyddades mot en experimentell Streptococcus suis infektion.
  • Framsteg har gjorts i vaccinutvecklingen för att förhindra mastit hos mjölkkor orsakade av Staphylococcus aureus
  • Vetenskaplig studie visade att Strangvac sannolikt är effektivt mot alla kända stammar av bakterien som orsakar kvarka.
  • Ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac i USA lämnades under februari in till det amerikanska jordbruks-departement, United States Department of Agriculture (USDA).
  • Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA förlängde hållbarheten på antigenerna i Strangvac till 28 månader.

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges

Koncernens nyckeltal

  2022-04-01   2021-04-01   2022-01-01   2021-01-01   Helår
  -2022-06-30   -2021-06-30   -2022-06-30   -2021-06-30   2021
Nettoomsättning 2 162   1 787   3 784   2 903   5 421
Rörelseresultat -15 739   -6 145   -26 436   -12 297   -29 393
Resultat efter finansiella poster -15 769   -6 152   -26 495   -12 105   -29 375
Balansomslutning 304 019   340 973   340 019   340 973   329 393
Soliditet 93%   95%   93%   95%   94%
                   
Antal aktier på balansdagen 50 160 388   50 160 388   50 160 388   50 160 388   50 160 388
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 50 160 388   50 160 388   50 160 388   50 160 388   50 160 388
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 50 338 110   50 415 427   50 350 185   50 407 007   50 404 133
Resultat per aktie före utspädning -0,31   -0,12   -0,53   -0,25   -0,59
Resultat per aktie efter utspädning -0,31   -0,12   -0,53   -0,25   -0,59

Försäljning

Nettoomsättningen under första halvåret 2022 uppgick till 3,8 MSEK vilket är något bättre än samma period 2021 (2,9), och för andra kvartalet 2022 uppgick omsättningen till 2,6 MSEK (1,8). Bolagets första egenutvecklade produkt, Strangvac, började säljas på den svenska marknaden de sista dagarna i mars 2022. Tillsammans med vår partner och distributör Dechra Pharmaceuticals kommer Strangvac allt eftersom det blir möjligt att lanseras på övriga marknader i Europa där vi har marknadsföringstillstånd.

Resultat

Rörelseresultatet för första halvåret 2022 uppgick till -26,4 MSEK vilket är en försämring om 14,1 MSEK jämfört med samma period 2021 (-12,3). För andra kvartalet 2022 uppgick rörelseresultatet till -15,7 MSEK (-6,1). Det negativa rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av att försäljningen av koncernens första egenutvecklade produkt, Strangvac, är i ett uppstartsskede och att bolaget efter lansering påbörjat avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader som för halvåret 2022 uppgår till -5,8 MSEK (-) och för andra kvartalet till -4,4 MSEK (-). Vidare har koncernen kostnader för såväl tillverkning, marknadsföring, försäljning och regelefterlevnad som i stor utsträckning inte är volymberoende, och därigenom får stort genomslag vid mindre volymer.

Kassaflöde

Under första halvåret 2022 har rörelsekapitalet ökat med och påverkat kassaflödet med -16,7 MSEK (-2,9) främst genom uppbyggnad av varulager som inneburit att -18,3 MSEK (-0,3) belastat kassaflödet. Kassaflödet under första halvåret 2022 har inneburit att likvida medel minskat med -39,2 MSEK (-22,9) av vilket -17,5 MSEK (-7,7) avser andra kvartalet och likvida medel uppgår på balansdagen till 76,5 MSEK (141,3).

Finansiell ställning

På balansdagen 2022 uppgick eget kapital till 281,7 MSEK, vilket jämfört med samma balansdag 2021 är en minskning om 43,6 MSEK. Ca 56% av koncernens balansomslutning (47%) har investerats i balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen 2022 uppgår till 168,9 MSEK (158,9). Likvida medel, som på balansdagen uppgår till 76,5 MSEK (141,3), påverkas i stor utsträckning av lanseringen av Strangvac i Europa och de satsningar som görs i forskning och utveckling, där våra nya och pågående projekt blir allt väsentligare. Det inkluderar exempelvis även kommande regulatorisk process med USDA (USA:s jordbruksdepartement), och tekniköverföring för den amerikanska marknaden. Bolaget står starkt rustat för fortsatt kommersialisering och vaccinutveckling.

VD har ordet

Försäljningsstart för Strangvac i Storbritannien och stora framsteg i att ta fram vaccin mot S. suis och S. aureus infektioner.

I slutet av mars startade försäljningen av Strangvac i Sverige, följt av lansering i Danmark i slutet av maj och i Storbritannien i mitten av augusti. Tillsammans med Dechra, ett av världens största djurläkemedels-företag, lanserar vi Strangvac i Europa.

Det är en betydelsefull milstolpe att Dechra nu har börjat försäljning och marknadsföring av Strangvac. I Storbritannien, som är först ut av de länder där Dechra är distributör, mottas Strangvac som ett till stor del brittisktutvecklat vaccin. Mycket av utvecklingen av Strangvac har bedrivits på Animal Health Trust i England och Storbritannien är något av vår andra hemmamarknad. Medvetenheten om kvarka är mer spridd än i många andra europeiska länder mycket tack vare Redwings och kampanjen Strangles Awareness Week som startade i Storbritannien och som nu rullas ut i Europa, i Sverige under namnet Stoppa Kvarkan. Lanseringen av Strangvac i Storbritannien har mötts med positiva kommentarer så som ”game changer” och ”ground breaking”. Det är ett bra avstamp inför lansering i resten av Europa och världen. Vi befinner oss i början på den S-kurva som vi förutser att försäljningstillväxten ska följa. Vi arbetar intensivt med att etablera Strangvac inför säsongen då många hästar vaccineras mot hästinfluensa och då kan det vara smidigt att samtidigt vaccinera mot kvarka. De föl som fötts under början av året blir också tillräckligt gamla för att starta vaccinationsprogrammet under hösten och tidig vinter.

Under våren och sommaren har vi träffat många veterinärer och hästägare i Sverige. Intresset har varit stort och frågorna många. I Sverige och Danmark är vi i en fas där vi prioriterar att träffa så många hästveterinärer som möjligt. Arbetet med att lansera ett nytt vaccin tar tid, men vi ser att flera ledande veterinärer både vaccinerar de hästar som de ansvarar för och delar med sig av sina erfarenheter till andra veterinärer och hästägare. Ett exempel på det är artiklar i tidningen Ridsport och i Veterinärmagazinet nu under sommaren, där den ledande veterinären och stuterichefen på Menhammar, Johan Hellander, berättade att han avser att vaccinera samtliga av årets föl mot kvarka med Strangvac. I artikeln i Veterinärmagazinet framgår bland annat att han har gott hopp om att Strangvac inte bara kommer att ingå i standardvaccinationsprogrammet utan så småningom också bli obligatoriskt.

Vi har också ställt ut på Falsterbo horse show och VM i Herning i Danmark. Vi träffade många hästägare och hästveterinärer från hela världen. Kvarka är verkligen ett globalt problem och Strangvac är efterlängtat. Genom att utbilda besökare i hur man hanterar ett kvarkautbrott fick vi en bra dialog och tillfälle att svara på frågor om vårt kvarka-vaccin. Intresset var stort och montern mycket uppskattad.

Det är frustrerande att det tar tid att lansera ett nytt läkemedel och att gå från ett centralt godkännande av EMA, till dess att Strangvac finns tillgängligt till försäljning på lokala marknader. Det är en process som jag hade hoppats skulle gå fortare, men i den processen har vi genererat mer data om Strangvac som bland annat gett en längre hållbarhet för antigenerna. Det ger oss en mer flexibel och kostnadseffektiv produktion. Under lanseringen av vårt vaccin genererar vi data till EMA och tar oss igenom den lokala processen som skiljer sig från land till land. Vi arbetar intensivt med att korta ledtider och det är framför allt relaterat till uppstartsperioden. Vi bygger värden med Strangvac som vi bär med oss framgent. Vi förväntar oss att kunna påbörja försäljningen i flera europeiska länder inom kort.

Vi närmar oss slutet på den intensiva och krävande uppstartsperiod som inneburit mycket regulatoriskt och produktionsrelaterat arbete med Strangvac. Det arbete vi lagt ner för det europeiska godkännandet och produktionsuppstarten kommer att vara mycket värdefullt i godkännandeprocessen och lanseringen av Strangvac i andra länder. Vi siktar på en global marknad och antalet hästar i Europa är uppskattningsvis bara ca 10% av antalet hästar i världen. Först siktar vi på att nå den tredjedel av världens hästar som finns på våra primärmarknader inklusive Europa, USA, Australien och Nya Zealand där vaccinationsgraden hos hästar är relativt hög. Vi har tidigare i år inlett ansökningsprocessen för ett försäljningstillstånd i USA men har ännu inte kommit till en fas där vi kan lämna tidsestimat på processen.

Under april och maj kommunicerade vi de mycket lovande resultaten vi har haft i våra utvecklingsprojekt att ta fram vaccin mot Streptococcus suis infektioner som drabbar grisar och mot Staphylococcus aureus infektioner som är den vanligaste bakteriella orsaken till mastit hos mjölkkor. I Streptococcus suis studien har vi visat att griskultingar från suggor som vaccinerats med vårt prototypvaccin hade signifikant färre kliniska tecken på sjukdom, jämfört med griskultingar från suggor som fick placebo. Det är banbrytande resultat och att kunna skydda griskultingar genom att vaccinera suggan är både praktiskt och kostnadseffektivt. I Staphylococcus aureus studien visade vi att vårt prototypvaccin var säkert och immunogent hos dräktiga kvigor, även det ett mycket viktigt steg i att få fram ett effektivt vaccin. Framgångarna med Strangvac och våra utvecklingsprojekt är en bekräftelse på potentialen i vår teknikplattform.

Andreas Andersson, VD

Väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2022

Strangvac tillgängligt för försäljning i Danmark

Ytterligare en milstolpe i kampen mot kvarka passerades den 31 maj då Danmark som första land utanför Sverige fick Strangvac tillgängligt för försäljning. Med vaccinet introducerat på ännu en nordisk marknad utökas initiativet Tillsammans mot kvarka till vårt nordiska grannland i vilket det går under namnet Sammen mod kværke. På kvaerke.dk eller kvarka.se finns mer att läsa mer om hur vi tillsammans kan minska spridningen av kvarka och skydda våra hästar.

FEI VM i danska Herning genomfördes nu under augusti, och det blev ju inte bara ett fantastiskt arrangemang utan också en otrolig framgång för svensk ridsport. Något vi själva kunde glädjas åt på plats och fira tillsammans med veterinärer och hästägare då ett nytt kapitel i kampen mot kvarka inleddes i vår välbesökta monter utformad som ett ministall.

Positiva resultat i proof-of-concept studie för att utveckla ett vaccin mot Streptococcus suis-infektion hos grisar

Den 25 april meddelades att positiva resultat erhållits i en proof-of-concept studie där griskultingar från vaccinerade suggor skyddades mot en experimentell Streptococcus suis infektion.

Studien visade att griskultingar från suggor som vaccinerats med ett prototyp-vaccin hade signifikant färre kliniska tecken på sjukdom, jämfört med griskultingar från suggor som fick ett placebo-vaccin, efter experimentell infektion med en virulent stam av Streptococcus suis vid 4 eller 7 veckors ålder.

Intervacc har gjort framsteg i vaccinutvecklingen för att förhindra mastit hos mjölkkor orsakade av Staphylococcus aureus

Efter framgångsrika säkerhets- och immunogenicitetsstudier som testat ett prototypvaccin i dräktiga kvigor, initieras en proof-of-concept-studie för att mäta effektiviteten av ett vaccin för att skydda mjölkkor mot mastit orsakad av bakterien Staphylococcus aureus. Denna nästa fas av projektet är beviljat ett bidrag på 80 000 euro från EU:s VetBioNet-initiativ.

Mastit är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna som drabbar mjölkkor över hela världen. Enbart i Europa orsakar mastit 2,6 miljoner sjukdomsfall varje år som medför förluster till ett värde omkring 600 miljoner euro. I ca 25% av fallen orsakas mastit av Staphylococcus aureus, och mastit är den vanligaste orsaken till antibiotikaanvändning hos mjölkkor.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Försäljningsstart i Storbritannien för Strangvac

Intervacc meddelade den 17 augusti att försäljningen av Strangvac i Storbritannien inletts. Veterinärer kan därmed börja vaccination av brittiska hästar mot den allvarliga och mycket smittsamma infektionssjukdomen kvarka. Med omkring 600 utbrott årligen i Storbritannien utgör kvarka en fruktad sjukdom för brittiska hästnäringen. Vaccinet distribueras av Dechra i Storbritannien och i en rad andra europeiska länder.

Strangvac är godkänt för försäljning och marknadsföring i EU samt, Storbritannien, Norge och Island, och är lanserat i Sverige, Danmark och nu även i Storbritannien. Marknaden i Storbritannien förväntas vara en av de största i Europa för vaccin mot kvarka. Strangvac är därmed lanserat i tre länder och kommer att successivt lanseras i resten av Europa.

Order från Dechra avseende Strangvac för lansering i utvalda europeiska länder

Intervacc meddelade den 20 juli 2022 att bolaget fått order på motsvarande ca 3 miljoner svenska kronor från Dechra Pharmaceuticals PLC. Ordern avser leverans av Strangvac, ett vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar. Ordern som inkluderar vaccin-vialer för regionerna England, Tyskland och Frankrike är för leverans under juli 2022 och för lansering i utvalda länder i Europa.

Ändrat antal aktier och röster i Intervacc AB (publ)

Antalet aktier och röster i Intervacc AB (publ) har ändrats till följd av att 330 455 nya aktier har emitterats. Anledningen är utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogram 2019/2022 antaget vid bolagsstämma den 11 juni 2019.

Det nu avslutade incitamentsprogrammet resulterade i utnyttjande av samtliga 330 455 teckningsoptioner som var och en ger rätt till teckning av en ny aktie till en kurs om 18,52 per aktie. Intervacc tillfördes i samband med aktieteckningen ca 6 MSEK i likvida medel. Efter slutförd registrering av emitterade aktier uppgår det totala antalet aktier och röster i Intervacc AB (publ) per den 4 augusti 2022 till 50 490 843.

Certified adviser
Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

10 november, 2022 Delårsrapport Q3 1 januari – 30 september 2022
17 februari, 2023 Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

För mer information vänligen kontakta
Andreas Andersson, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Fullständig delårsrapport för perioden januari – juni 2022 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på intervacc.se/rapporter.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.