Erbjudandet att teckna units övertecknades

Intervacc (”Intervacc” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 22 februari 2017 att styrelsen beslutat att ansöka om en listning på Nasdaq First North och i samband med listningen genomföra ett erbjudande till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna units i Bolaget om cirka 50 MSEK (”Erbjudandet”).

Intresset har varit stort och Erbjudandet övertecknades. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget 50,0 MSEK före emissionskostnader.

Erbjudandet innebär även att Bolaget tillförs omkring 600 nya aktieägare, vilket innebär att spridningskravet på Nasdaq First North är uppfyllt. Första dag för handel beräknas till den 7 april 2017.

Styrelsen i Intervacc, i samråd med Remium Nordic AB, beslutar om tilldelning av units i Erbjudandet, varvid målet är att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North, och uppnå en önskad institutionell ägarbas. Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats units.

Efter att Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Intervacc att öka med 5 000 000 aktier från 11 142 220 aktier till 16 142 220 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 10 000 000 SEK från 22 284 441,50 SEK till 32 284 441,50 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 31,0 procent.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Intervacc AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna units i Intervacc AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Denna information är sådan information som Intervacc (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2017 kl. 17:00 CET.