Glädjande resultat i Strangvac®s finala studier

En serie kliniska prövningar har utförts på Animal Health Trust i Newmarket, England. De kliniska prövningarna syftade att mäta säkerhet, immunsvar, effekt och DIVA-möjligheten (förmågan att särskilja infekterade från vaccinerade djur). Vaccinationerna tolererades väl under hela studietiden och inga allvarliga biverkningar observerades.

Immunsvar

Intramuskulär administrering av Strangvac® inducerade antikroppar mot vaccinkomponenterna i alla djur. Det förväntade antikroppssvaret var typiskt för andra vacciner på marknaden.

Effekt – Immunitet

Två doser av Strangvac® fördröjde och minskade sjukdomens svårighetsgrad efter konstgjord smitta getts två veckor efter grundvaccination.

Effekt – Varaktighet av immunitet

Strangvac® uppvisade klinisk effekt två månader efter grundvaccination.

Effekt – Immunitet efter återvaccinering

Strangvac® uppvisade utmärkta skydd mot kvarka två veckor efter återvaccination.

DIVA

Strangvac® har DIVA kapacitet, vilket kommer att vara ovärderligt för användningen av detta vaccin i hos hästpopulationer där infektion med S. equi är endemisk.

Slutsats

De kliniska prövningarna demonstrerade att Strangvac® är säkert, immunogent och effektivt, i synnerhet två veckor efter återvaccination. Dessutom har Strangvac® förmåga att kunna användas tillsammans med konventionella sjukdomsförebyggande strategier. Strangvac® kommer att spela en viktig roll i att förebygga kvarka hos hästar, framför allt genom återvaccinering av hästar efter identifiering av ett indexfall eller före transport till tävlingar där det finns en ökad riskexponering.

Intervaccs VD, Jan-Ingmar Flock, noterar i en kommentar att det är med stor glädje vi nu fått svaren från de fyra avslutande studierna vid Animal Health Trust. Dessa studier befäster de data vi kunnat observera vid tidigare studier och ger alla bevis för att íntramuskulär vaccination med Strangvac® ger ett gott skydd mot kvarka.

Ansvarig för de fyra studierna har varit Dr. Andrew Waller vid Animal Health Trust. Han konstaterar i sin rapport att Strangvac® kan komma att spela en stor roll när det gäller förebyggande vård mot den allvarliga hästsjukdomen kvarka. Speciellt vid revaccination av hästar efter ett indexfall eller inte minst före transporter till tävlingar där det finns en ökad riskexponering.