Intervacc AB (publ) offentliggör prospekt avseende nyemission av units inför listning på Nasdaq First North

22 februari 2017, Hägersten
Pressmeddelande

Styrelsen i Intervacc AB (publ) (”Intervacc” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedel finns under anmälningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida www.intervacc.com, Aktieinvest FK ABs hemsida, www.aktieinvest.se, på rådgivarens hemsida, www.remium.com eller på Bolagets hemsida, www.intervacc.com. Teckning kan även under anmälningsperioden ske elektroniskt med BankID på www.aktieinvest.se/intervacc2017.

Erbjudandet i sammandrag

•    Teckningskurs: 10 SEK per unit. Courtage utgår ej.
•    Unit: En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.
•    Teckningsoptionen: En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till emissionskursen 12 SEK under perioden 1–30 mars 2018.
•    Erbjudandet tillför Bolaget högst 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
•    Bolaget har mottagit teckningsförbindelser om 42,5 MSEK, vilket motsvarar 85 % av emissionslikviden.

Viktiga datum

•    Anmälningsperiod: 27 februari–17 mars 2017.
•    Offentliggörande av utfall i Erbjudandet: Omkring den 20 mars 2017.
•    Beräknad likviddag: 27 mars 2017.
•    Beräknad första dag för handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North: 7 april 2017.

Remium Nordic AB kommer att agera Certified Adviser för Intervacc.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör

E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Intervacc AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna units i Intervacc AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.