Intervacc beviljas Eurostars finansiering för vidareutveckling av vaccin till gris.

Intervacc har i hård konkurrens tilldelats finansiering via Eurostars-2 programmet för vidareutveckling av ett vaccin mot allvarlig infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis. Eurostars-2 programmet, som är en del av EU:s Horizon 2020, finansierar därmed ca 50% av den budgeterade projektkostnaden om ca 16 milj SEK och tillför samtidigt en tydlig kvalitetsstämpel för den intressanta vaccinteknologin.

”Att beviljas finansering från Eurostars, i hård konkurrens med många andra projekt, ger oss bekräftelse på styrkan i Intervacc, vår teknologi och vår affärsstrategi att utveckla nya vacciner inom djurhälsa. Vi ser detta som ett oerhört viktigt steg framåt för bolaget”, säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.

Innovativ vaccinutveckling med stor potential

Intervacc bedriver sedan en tid ett samarbete med Moredun Scientific i Edinburgh med målet att utveckla ett vaccin, med projektnamnet INV274, mot infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis. Den projektfas som Intervacc, tillsammans med Moredun Scientific i Edinburgh, nu beviljats finansiering till innefattar medel för att genomföra ett flertal viktiga utvecklingssteg inom INV274 projektet (bl.a pre-kliniska effektstudier på smågris, antikroppsanalyser och vaccination även av dräktiga suggor). EU-kommissionen har gjort bedömningen att det tekniska och vetenskapliga samarbetet mellan Intervacc och Moredun Scientific har ett tydligt europeiskt mervärde. Därtill bedöms de konkreta resultaten från det innovativa samarbetsprojektet att skapa betydande förändring på marknaden vid kommersialisering.

Streptococcus suis orsakar svåra infektioner i vissa grisbesättningar med förödande resultat för grisnäringen och har även gett upphov till infektion på människa. Det finns nästan en miljard grisar i hela värden och behovet av ett fungerande vaccin är mycket stort. Befintliga konventionella vacciner har begränsad effekt och skyddar ej mot alla stammar. I det nu pågående projektet används samma framgångsrika teknologi med rekombinanta proteiner från bakteriens yta som används i Intervaccs vaccin, Strangvac®, mot kvarka på häst.

Vaccinutveckling är ett avgörande verktyg för att minska överkonsumtionen av antibiotika och för att reducera den utbredda resistensen av antibiotika. Globalt sett används betydligt mer antibiotika inom djurhållning än inom humanmedicin, i vissa länder upp till 80% som förebyggande och tillväxtbefrämjande åtgärd. Användning och utveckling av vacciner inom djurhälsa har en årlig tillväxt om ca 9%. Intervacc har nyligen även blivit tilldelade medel från Vinnova för utvecklingen av ett vaccin mot Staphylococcus aureus som orsakar juverinfektion på kor.

VD Jan-Ingmar Flock summerar ”Kvalitetskraven och att flera av våra projekt på kort tid rankats så väl av oberoende expertgranskare befäster verkligen att Intervaccs projektportfölj för en ny generation av vacciner inom djurhälsa är av stort intresse”.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Om Eurostars-2 programmet
Inom Eurostars kan FoU-intensiva bolag vinna offentlig finansiering för att minska den finansiella risken i höginnovativa utvecklingsprojekt. De projekt som prioriteras för finansiering ska bedrivas genom internationellt samarbete och ha potential att skapa banbrytande förändring på marknaden samt bidra till ökad samhällsnytta.

Eurostars är ett gemensamt program mellan EUREKA och Europeiska kommissionen, medfinansierad från de nationella budgetarna för 36 Eurostars deltagande stater och partnerländer och av Europeiska unionen genom Horizon 2020. Under perioden 2014-2020 har den en total budget på € 1,14 miljarder. Mer information finns på https://www.eurostars-eureka.eu/

Om Moredun Scientific
Moredun Scientific är en kontraktsforskningsorganisation baserad i Edingburgh, Skottland. Moredun Scientific är specialiserad på djurhälsa och biosäkerhetsprovning av biofarmaceutiska läkemedel och gör det möjligt för företag att utveckla, registrera och kommersialisera sina produkter. Med en högspecialiserad personal och en global kundbas har man bred erfarenhet för att säkerställa högt ställda kvalitets- och leveranskrav. Läs gärna mer på https://www.moredun.org.uk/commercial

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.