KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL)

En rättelse av detta pressmeddelande finns publicerad, vänligen använd denna länk för alla handlingar inför årsstämman 2023.

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 klockan 17.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, i Hägersten.

Styrelsen har beslutat att aktieägare före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolaget bolagsordning. Aktieägare har därmed möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar delta fysiskt vid årsstämman ska:

 • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 maj 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget enligt instruktionerna nedan, senast onsdagen den 31 maj 2023.

Aktieägarna som önskar att närvara fysiskt vid stämman ska anmäla sig via ett digitalt formulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, intervacc.se. Anmälan kan också ske hos Bolaget under adress Intervacc AB (publ), att: Årssstämma, Box 112, 129 22 Hägersten eller via e-post till shareholders@intervacc.se (ange ”Årsstämma 2023” i ämnesraden). Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som genom poströstning önskar delta på årsstämman ska:

 • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 maj 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan, senast onsdagen den 31 maj 2023.

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För sådan poströstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, intervacc.se. Aktieägare som inte önskar poströsta digitalt kan kontakta Bolaget för att erhålla ett poströstningsformulär som kan fyllas i för hand och skickas till Bolaget via e-post till shareholders@intervacc.se (ange ”Årsstämma 2023” i ämnesraden) eller per brev till Intervacc AB (publ), att: Årsstämma, Box 112, 129 22 Hägersten.

Formuläret ska ha kommit in till Bolaget senast onsdagen den 31 maj 2023 oavsett om aktieägaren väljer att nyttja det digitala formuläret eller beställa ett formulär som returneras med vanlig post eller e-post. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan poströsten gäller som anmälan.
Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, intervacc.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.
Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig (eller avge poströst) måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 29 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 31 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelseledamöter och revisor.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av Ulrika Enhörning (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Lotta Sjöberg (utsedd av Handelsbanken Fonder), Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden) samt Björn Sjöstrand (i egenskap av styrelseordförande för Bolaget).

Valberedningen föreslår att Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7.b – Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Björn Sjöstrand, Bengt Guss, Stefan Ståhl, Niels Holck, Ed Torr och Michela De Carli samt beslutar om nyval av Boel Sundvall som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Björn Sjöstrand till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma. Marianne Hansson har avböjt omval.

Boel Sundvall har stor erfarenhet inom kommunikation, Investerar relationer och företagsfinansiering. Hon har haft ledande positioner med ansvar för kommunikation och IR på Husqvarna Group, Mekonomen och Eniro. De senaste 10 åren har hon varit projektledare i flertalet IPO processer. Hon är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och hästägare sedan många år. Boel Sundvall, eller närstående till henne, innehar inga aktier i Bolaget. Boel Sundvall är vidare oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet.
Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och poströstningsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, Västertorpsvägen 135, 129 22 Hägersten, samt på Bolagets webbplats, intervacc.se, senast från och med onsdagen den 17 maj 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hägersten i maj 2023
Intervacc AB (publ)
Styrelsen

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10