Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll torsdagen den 14 juni 2018 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2017.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2017 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Bengt Guss, Björn Sjöstrand och Stefan Ståhl samt nyval av Newton Aguiar, Marianne Hansson, Torben Jørgensen och Bert Urlings.
Björn Sjöstrand valdes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2019 ska bestå av företrädare för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 30 november 2018. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 16.30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North listan.