Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll tisdagen den 14 juni 2022 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde den av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2021.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2021 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt Guss, Marianne Hansson, Stefan Ståhl, Niels Holck, Björn Sjöstrand och Ed Torr samt nyval av Michela de Carli till styrelseledamöter. Björn Sjöstrand omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför nästkommande årsstämma ska bestå av företrädare för de röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper per den sista bankdagen i augusti.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2022 kl 20.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10