Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll torsdagen den 8 juni 2017 årsstämma varvid följande beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Rune Bergman, Jan-Ingmar Flock, Bengt Guss, Kenneth Jansson, Alexander Kotsinas, Olof Kämpe och Stefan Ståhl samt nyval av Björn Sjöstrand.

Rune Bergman omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 80 000 kronor vardera till de externa ledamöter som ej är anställda, tillhör grundarna eller representerar en huvudägare i bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Personaloptionsprogram 2017/2020:1

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personaloptionsprogram 2017/2020:1 genom en riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Nord Vacc Läkemedel Aktiebolag, org. nr. 556323-1090, för fullgörande av de åtaganden som följer av personaloptionsprogram 2017/2020:1, samt att godkänna att dotterbolaget överlåter teckningsoptioner eller aktier i bolaget.

Personaloptionsprogrammet omfattar högst 530 000 personaloptioner av serie 2017/2020:1 som vederlagsfritt ska erbjudas till vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 24 maj 2017 till och med den 8 juni 2017. De tilldelade personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av nya aktier från och med den 1 januari 2020 till och med den 8 juni 2020. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till cirka 1 060 000,08 kronor. Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2017/2020:1 beräknas uppgå till högst cirka 3,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Incitamentsprogram 2017/2020:2

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa incitamentsprogram 2017/2020:2 genom riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner (ej anställda) i bolaget eller dess dotterbolag.

Emissionen omfattar högst 175 000 teckningsoptioner av serie 2017/2020:2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma nyckelpersoner (ej anställda) i bolaget eller dess dotterbolag. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 24 maj 2017 till och med den 8 juni 2017. De tilldelade teckningsoptionerna kan utnyttjas för förvärv av nya aktier från och med den 1 januari 2020 till och med den 8 juni 2020. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till cirka 350 000,03 kronor. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2017/2020:2 beräknas uppgå till högst cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser avseende antalet styrelseledamöter från 3-8 styrelseledamöter med högst fem suppleanter till 3-10 styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Årsstämman beslutade vidare om en redaktionell ändring av bolagsordningens avstämningsförbehåll för att uppdatera bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 19:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.