Nyemissionen övertecknad

Intervacc har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Nyemissionen”). Nyemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 130 procent. I Nyemissionen tecknades 2 987 737 aktier med stöd av primär och subsidiär företrädesrätt, motsvarande 82,4 procent av Nyemissionen. Vidare tecknades 1 711 442 aktier utan stöd av företrädesrätt.

I ljuset av det stora intresset för Nyemissionen har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten att emittera ytterligare aktier i form av en riktad emission för att täcka överteckningen i samband med Nyemissionen.

Som en följd av Nyemissionen och den riktade emissionen tillförs Intervacc cirka 10,8 MSEK (före avdrag för emissionskostnader) och antalet aktier i Bolaget ökar med 4 699 179 aktier varefter Bolaget kommer att ha 44 568 883 aktier. Genom Nyemissionen och den riktade emissionen ökar Intervaccs aktiekapital med 2 349 589,50 SEK till 22 284 441,50 SEK.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i den informationsbroschyr som offentliggjordes den 17 oktober 2016.

Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 3 november 2016. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av november 2016, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana. restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Intervacc AB. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.