Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Intervacc

Stockholm den 11 november 2022 – Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Intervacc AB (publ) som antogs på årsstämman den 14 juni 2022 ska valberedningen inför årsstämman 2023 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Intervacc idag att valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 23 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

  • Ulrika Enhörning, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Lotta Sjöberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Björn Sjöstrand, styrelsens ordförande

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag samt nomineringar inför årsstämman, avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvoden, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall), arvode till revisorer och förslag till förfarande för utseende av valberedning.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, www.intervacc.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-post till shareholders@intervacc.se (rubrik ”Intervaccs valberedning”) eller via brev till: Intervacc AB (publ), Att: Intervaccs valberedning, Box 112, SE-129 22 Hägersten, Sverige.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022, kl 16.00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10