INV274 är vårt utvecklingsprojekt för ett vaccin mot Streptococcus suis-infektion på grisar. Globalt sett anses Streptococcus suis-infektion som ett av flera stora hälsoproblem inom grisnäringen. Infektionen orsakar blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos smågrisar och leder till omfattande förluster i grisproduktionen. Ett djurhälsoproblem där ett nytt effektivt vaccin är ett viktigt verktyg för veterinärer.

Antigener för ett vaccin mot Streptococcus suis har identifierats och använts i studier på avvanda smågrisar som efter vaccination getts experimentell infektion med S. suis bakterier. Bolaget har i resultaten kunnat finna en vaccinkandidat INV274 med lovande resultat vilket utgör underlag för vidare effektstudier. Vaccinet torde ge ett brett skydd mot olika serotyper av S. suis eftersom de antigen som ingår i vaccinet inte är kopplat till bara ett begränsat antal serogrupper.

Det här projektet har i hård konkurrens tilldelats finansiering via Eurostars-2 programmet. Den projektfas som Intervacc, tillsammans med Moredun Scientific i Edinburgh, nu beviljats finansiering till innefattar medel för att genomföra ett flertal viktiga utvecklingssteg bl.a pre-kliniska effektstudier på smågris, antikroppsanalyser och vaccination även av dräktiga suggor.